Keemink vastgoed

Bouwkundige vooropnamen

Wat is een bouwkundige vooropname?
Er zijn nogal wat bouwactiviteiten die schaderisico’s voor gebouwen in de directe omgeving met zich meebrengen. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden zoals: heiwerk, het in- en uittrillen van damwandplanken, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer. De aannemer die deze werkzaamheden uitvoert dient voorzorgmaatregelen te nemen om schade te voorkomen.

Waarom een bouwkundige vooropname?
Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor de start van de werkzaamheden de technische staat van het omliggende bestaande vastgoed, het zogenaamde risicovastgoed, vastgelegd. Hierdoor is het risico niet verminderd, maar wel kan de juistheid van eventuele schadeclaims worden aangetoond

Onze werkwijze
Voorafgaand aan dit technische onderzoek kan Keurhuis Nederland u als opdrachtgever adviseren over het werkgebied waarbinnen de vooropname dient te worden uitgevoerd.

Wordt er besloten tot een bouwkundige vooropname, dan stellen we de betrokken eigenaren of bewoners vooraf schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop de vooropname plaatsvindt. Ook beargumenteren we de noodzaak van een vooropname. Mogelijke gebreken in de opstallen worden nauwkeurig geïnventariseerd en fotografisch vastgelegd. Desgewenst kan deze informatie ook digitaal worden aangeleverd.

Als opdrachtgever ontvangt u een compleet rapport dat desgewenst door ons ook bij de notaris wordt gedeponeerd. Ook kan de rapportage bij een aantal officiële instanties van een datum en stempel worden voorzien, zodat kan worden aangetoond dat de foto’s en de tekst dateren van vóór start van de bouwactiviteiten.

De inspecteurs van Keurhuis Nederland werken volgens vooraf opgestelde protocollen en maken in het veld gebruik van geautomatiseerde verwerkingsapparatuur. Hierdoor wordt een dergelijk project snel en efficiënt uitgevoerd.

Voor wie?
Bouwkundige vooropnamen kunnen door Keurhuis Nederland worden uitgevoerd voor vastgoedeigenaren, beheerders, verzekeraars, waterschappen en aannemers.

Tarieven
Wij kunnen een bouwkundige vooropname voor u uitvoeren voor een vaste prijs of op basis van een uurtarief. Aangezien veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke prijs (grootte van het object, opnemen eventuele bijgebouwen, interieur/exterieur, registratiemethode etc.), vermelden wij hier geen tarieven.