Keemink vastgoed

Projectgebonden-activiteiten

  • Het opstellen van een programma van eisen
  • Het maken van een werkomschrijving en/of bestek
  • Het maken van een investeringsraming
  • Het aanvragen en vergelijken van offertes van leveranciers
  • Het uitoefenen van toezicht tijdens de uit te voeren werkzaamheden
  • Het bijwonen en notuleren van bouwvergaderingen
  • Het controleren van de, benodigde, meer- en minderwerkzaamheden en –overzichten

Toezicht
Tijdens de uitvoering van verbouw en renovatiewerkzaamheden is het in het belang van de opdrachtgever om regelmatig controle uit te voeren. Tijdens deze controle wordt gekeken en gecontroleerd of de werkzaamheden conform afspraak en opgave worden uitgevoerd. Als er tijden het toezicht ook bouwvergaderingen gehouden worden kan Keemink Vastgoedmanagement BV deze vergadering leiden, notuleren en organiseren.

Meer en Minderwerk
Tijdens de uitvoering komt het voor dat er vergaderingen plaatsvinden in het oorspronkelijke plan. Deze vergaderingen kunnen leiden tot meer c.q. minderwerk. Keemink Vastgoedmanagement BV houdt middels haar overzicht bij waar er sprake is van meer c.q. minderwerk en zal een en ander (goedkeuring opdrachtgever) vastleggen en aan het einde van het werk voor verrekening zorgdragen.

Het opstellen van PvE
Bij verbouwingen en renovatie wordt bij aanvang van een project de uitgangspunten vastgelegd en een globale opgave gedaan van de wensen van de opdrachtgever en eventuele verplichtingen vanuit wet en regelgeving.

Het maken van een werkomschrijving en of bestek. Hierbij wordt per bouwdeel of op elementniveau omschreven welke activiteiten en maatregelen er genomen dienen te worden.

Investeringsraming
Op basis van PvE en werkomschrijving alsmede een globale vaststelling van hoeveelheden en eenheidsprijzen kan bepaald worden wat de kosten van een onderhouds of renovatie investering bedragen. Op grond hiervan kan een afweging gemaakt worden of een investering nuttig of rendabel is.

Aanvragen, vergelijken offertes leveren

Om te komen tot een goede afweging met betrekking tot opdrachtverstrekking is het noodzakelijk om meerdere aangevraagde offertes met elkaar te vergelijken. De adviseurs van Keemink Vastgoedmanagement BV gebruiken hiervoor een checklist en beoordelen de financiële gegevens. Op basis hiervan kan een betrouwbaar advies met betrekking tot de keuze van de leverancier gegeven worden.