Keemink vastgoed

Bouwtechnische keuring

De uitgevoerde inspectie heeft tot doel vast te stellen of er ernstige onderhoudsgebreken aan het opgenomen object zijn waargenomen en zo ja wat de eventuele herstelkosten zijn. Het betreft een visuele opname, waarbij geen gebruik is gemaakt van destructieve onderzoeksmethoden. Voor zover visueel is waar te nemen wordt er aangegeven of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, ook weer zonder destructief onderzoek.

Voor zover visueel waar te nemen wordt er aangegeven of de vloeren voorzien zijn of opgebouwd zijn uit z.g.n. kwaaitaalvloeren, echter zonder een uitspraak te doen over de kwaliteit van de samenstelling van de toegepaste materialen.

Indien er sprake dient te zijn van nader onderzoek is dit expliciet niet inbegrepen in deze bouwtechnische keuring.

Deze keuring bevat naast een bouwtechnisch verslag tevens een bouwtechnische beoordeling waarin opgenomen de herstelkosten.

De uitgevoerde inspectie/keuring is een momentopname.

Keemink Vastgoedmanagement accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende of mogelijk verbandhoudende met de resultaten van de uitgevoerde keuring/inspectie, van welke aard dan ook.